down
นายเลิศ หรือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2415 ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการริเริ่มสร้างสรรค์โดยแท้ สมกับชื่อที่บิดาของท่านตั้งให้ว่า “เลิศ สะมันเตา” ซึ่งหมายถึงว่า “ ดีเลิศเหนือสิ่งที่อยู่โดยรอบ หรือดีเหนือใคร ดีไม่เหมือนใคร ” ชื่อนี้ได้กลายเป็นคำแสลงยอดนิยมในยุคเก่าก่อนไปโดยปริยาย โดยนายเลิศในวัยหนุ่มนั้น เป็นทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้มีใจบุญสุนทาน นอกจากนี้ ตลอดชีวิตของท่านยังทุ่มเทเพื่อรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตามแบบฉบับของสยามประเทศไว้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ยังทรงชื่นชมนายเลิศในความมุ่งมั่นตั้งใจ และทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาภักดีนรเศรษฐ” ในฐานะที่เป็น “เศรษฐีผู้เป็นที่รักของทุกคน” ในพุทธศักราชปี 2468

นายเลิศยังเป็นนักธุรกิจแถวหน้าที่สร้างปรากฏการณ์ “ครั้งแรก” ให้กับประเทศไทย อย่างธุรกิจ​โรงงานน้ำแข็งแห่งแรก, ตึกพาณิชย์ที่สูงที่สุดในปี พุทธศักราช 2470, ธุรกิจนำเข้ายานยนตร์จากยุโรปและอเมริกา, บริการรถเมล์ขนส่งตามเมืองหลัก ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2488 โดยมีภรรยาผู้เป็นที่รัก คุณหญิงสิน ภักดีนรเศรษฐ (เตวิทย์) และบุตรสาวของท่าน คือ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ รับช่วงดูแลกิจการสืบไป

แม้นายเลิศจะจากไป แต่หลักในการทำงานของท่านยังคงฝังรากลึกจากรุ่นสู่รุ่น นั้นคือ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ซึ่งยังคงเป็นองค์ประกอบความสำเร็จที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจของนายเลิศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 


  • Our Journey
  • Our Journey
  • Our Journey
  • Our Journey
  • Our Journey